Anglicky Slovensky
 

Pravidlá elektronickej aukcie

I.  Všeobecné ustanovenia

Pre prácu v aukčnom portáli eAukcie™ platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. ,zákona č. 343/2015 Zb o Verejnom obstarávaní v znení neskorších právnych predpisov a ustanovenia  tohto Aukčného poriadku.


II. Vysvetlenie pojmov


Portál eAukcie™
Portál eAukcie™ je softvérový systém na realizáciu elektronických aukcií.. Umožňuje realizovať elektronické aukcie a umožňuje ako kritériá automatizovane vyhodnocovať cenu a iné parametre (prvky) ponúk.


Poskytovateľ
Výrobca aukčného systému a prevádzkovateľ portálu eAukcie™, eBIZ Corp s.r.o. www.ebiz.sk.


Zadávateľ
Firma, obstarávateľ alebo verejný obstarávateľ, v prospech ktorého sa elektronická aukcia koná.


Administrátor
Osoba zodpovedná za prípravu a priebeh elektronickej aukcie. Administrátor aukcie  je osoba oprávnená realizovať elektronickú aukciu v mene Zadávateľa. Administrátor môže byť priamo Zadávateľ, ale môže to byť aj iná osoba poverená Zadávateľom.


Technická podpora
Pracovník Poskytovateľa zodpovedný za technickú podporu Záujemcov/Uchádzačov.


Uchádzač
Právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo súkromná osoba, ktorá predložila ponuku. Za uchádzača sa považuje osoba, ktorá predložila ponuku elektronicky a/alebo v papierovej forme, ako to bolo uvedené v podmienkach výberového konania.


Prihlasovanie sa do portálu, strata prihlasovacích údajov
Uchádzač sa do aukčného portálu prihlasuje zadaním užívateľského mena a hesla. Ak uchádzač svoje prihlasovacie údaje stratil alebo zabudol, môže si dať vygenerovať nové prihlasovacie údaje. Pre vygenerovanie prihlasovacích údajov kliknite na úvodnej stránke na „Zabudli ste heslo“? a zadajte svoj e-mail. Pri generovaní prihlasovacích údajov vám aukčný systém  zašle vaše prihlasovacie meno a vygeneruje nové prihlasovacie heslo.
 

Elektronická aukcia
Elektronická aukcia je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia certifikované podľa § 54 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní na predkladanie

a) nových cien upravených smerom nadol,

b) nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk,

alebo

c) nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.

 

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí elektronickú aukciu,

a) vo výzve na účasť v elektronickej aukcii sa vopred uvedie dátum a čas jej skončenia,

b) ak nedostanú žiadne ďalšie nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto prípade verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehotu od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie,

c) ak sa dokončil počet etáp v elektronickej aukcii, ktorý bol pevne určený vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.
 

Do formuláru v hornej časti aukčnej siene Uchádzač zadáva svoje ponuky. Na vloženie nových ponúk iných uchádzačov je upozornený oznamom „Bolo zadané nové prihodenie, aktualizujte si stránku“.
Uchádzač by mal v priebehu aukcie sledovať najmä vývoj priebehu aukcie a čas zostávajúci do jej konca. Pre všetkých Uchádzačov v aukcii platí tzv. „serverový čas“, ktorý je vždy zobrazený v pravom hornom rohu aukčnej siene.

Uchádzač môže obsah aukčnej siene kedykoľvek obnoviť kliknutím na tlačidlo „Aktualizácia stránky – refresh“, stlačením tlačidla F5 na klávesnici, alebo tlačidla pre znovu načítanie obsahu v internetovom prehliadači. Ponuka sa odosiela kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť ponuku“, stlačenie klávesy Enter ponuku neodošle.

 

III. Technické problémy, vyššia moc
V priebehu elektronickej aukcie sa môžu vyskytnúť nepredvídané okolnosti a situácie, ktoré môžu mať vplyv na korektný priebeh elektronickej aukcie. Tieto stavy môžu nastať z dôvodu vyššej moci, alebo z  technického dôvodu.

V dôsledku vzniku takejto situácie môžu nastať tieto mimoriadne stavy:

1. Výberové konanie je pozastavené na určitú dobu, ktorá je nevyhnutná k odstráneniu prekážok obmedzujúcich jeho riadny priebeh napr. technické problémy Poskytovateľa.  Po opätovnom otvorení výberové konanie pokračuje vo svojom riadnom priebehu, pričom termín jeho ukončenia môže byť posunutý o dobu, počas ktorej bolo výberové konanie pozastavené, resp. môže byť stanovený nový termín ukončenia elektronickej aukcie.
2. Vo výberovom konaní sa bude pokračovať v novom termíne od toho miesta kde bolo prerušené s rovnakými hodnotami prvkov ponúk, ktoré boli dosiahnuté v čase jeho prerušenia podľa pôvodne vyhlásených podmienok.
3. Elektronická aukcie bude opakovaná podľa pôvodne vyhlásených podmienok v náhradnom termíne, ktorý bude Uchádzačom oznámený v zákonnej lehote.
4. Výpadok pripojenia k internetu alebo iný technický problém na strane Uchádzača nie je dôvod na zrušenie, prerušenie alebo opakovanie výberového konania. Je v záujme každého Uchádzača, aby si zabezpečil stabilné a rýchle pripojenie k sieti internet, prípadne mal k dispozícii náhradné záložné pripojenie.
 
O mimoriadnych stavoch, ktoré nastanú v priebehu elektronickej aukcie je Zadávateľ, resp. Administrátor povinný bezodkladne informovať všetkých Uchádzačov.
 
IV. Podmienky spolupráce medzi prevádzkovateľom portálu eAukcie™ a Uchádzačmi
Účasť jednotlivých Uchádzačov na elektronických aukciách realizovaných systémom eAukcie™ je podmienená vyjadrením súhlasu s týmto Aukčným poriadkom, ktorý je pre nich záväzný.


Práva a povinnosti Uchádzača
1. Každý Uchádzač má právo na rovnaké informácie týkajúce sa predmetu, podmienok a priebehu elektronickej aukcie ako ostatní Uchádzači zúčastňujúci sa elektronickej aukcie.
2. Všetky ponuky zo strany Uchádzača, ktoré odošle v priebehu elektronickej aukcie sú záväzné.
3. V prípade, že konaním Uchádzača vznikne Zadávateľovi, Poskytovateľovi, resp. Administrátorovi  škoda, je tento oprávnený nárokovať si u Záujemcu/Uchádzača jej náhradu v plnej výške. 
4. Uchádzač dáva Poskytovateľovi súhlas k použitiu jeho e-mailových adries uložených v databáze portálu eAukcie™ k zasielaniu e-mailov súvisiacich s činnosťou aukčného portálu eAukcie™.

 

V. Technické požiadavky
Systém portálu eAukcie™ je optimalizovaný pre internetové prehliadače Microsoft Edge – minimálne vo verzii 40, Firefox – minimálne vo verzii 54, Google Chrome – minimálne vo verzii 54. Poskytovateľ nezodpovedá za problémy vyplývajúce z používania iných verzií uvedených prehliadačov, resp. používania iných internetových prehliadačov. Prehliadač musí mať povolené ukladanie cookies a povolenú Javu.
V prípade zadávania ponuky  s viac ako 50 položkami alebo pri použití menej výkonného počítača odporúčame použiť iný prehliadač ako MS Internet Explorer z dôvodu jeho vysokých systémových nárokov a možnej pomalšej práce vášho počítača. Ak sa Vám aukčná sieň nezobrazuje korektne, zmeňte internetový prehliadač alebo počítač. Ak problémy pretrvávajú kontaktujte technickú podporu.


VI. Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom portálu eAukcie™ a Uchádzačmi sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
2. Tento Aukčný poriadok pre prácu v aukčnom portáli eAukcie™ je platný a účinný od 5.5.2016 v plnom rozsahu pre všetkých účastníkov elektronických aukcií realizovaných na portáli eAukcie™. V prípade, že nastane zmena v týchto podmienkach v priebehu výberového konania zadaného prostredníctvom portálu eAukcie™, tá sa na prebiehajúce výberové konanie nevzťahuje.

25.06.2024 07:20:55