Anglicky Slovensky
 

Pomoc

1. Minimálne požiadavky.

2. Prihlásenie do systému.

3. Odoslanie zabudnutého hesla.

4. Zobrazenie elektronickej aukcie.

5. Zadanie ponuky do elektronickej aukcie.

6. Zadanie časti ponuky do elektronickej aukcie.

7. Vyhodnotenie ponúk po zadaní novej ponuky.


1. Minimálne požiadavky

Počítač uchádzača musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v e-aukcii je nutné mať Microsoft Edge – minimálne vo verzii 40, Firefox – minimálne vo verzii 54, Google Chrome – minimálne vo verzii 54. Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnuté cookies.

Vyhlasovateľ súťaže ani prevádzkovateľ aukčného systému nenesú žiadnu zodpovednosť za technické problémy s internetovým pripojením a / alebo hardvérovým a softvérovým vybavením zo strany uchádzača. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby mali počas priebehu e-aukcie k dispozícii náhradný hardvér a softvér ako aj internetový zdroj pripojenia do systému eAukcie.

Uchádzačom sa odporúča pravidelne si aktualizovať formulár na zadávanie ponúk, najmä v posledných minútach súťažného kola elektronickej aukcie.

Na predkladanie ponúk sa neodporúča sa využiť posledných 10 sekúnd elektronickej aukcie. Dôležitým momentom pri predkladaní návrhu je doručenie návrhu uchádzača do systému eAukcie včas, pred uplynutím ukončenia elektronickej aukcie. Treba pritom počítať s časom potrebným na úspešné odoslanie návrhu prostredníctvom internetu, prijatie a spracovanie návrhu systémom eAukcie.

Tento proces je ovplyvnený viacerými faktormi, ako je momentálna rýchlosť prenosu údajov cez internet medzi počítačom uchádzača a serverom systému eAukcie, veľkosť prenášaných údajov, parametre počítača uchádzača (HW a SW vybavenie), momentálna vyťaženosť počítača, prípadne momentálna priepustnosť počítačovej siete LAN uchádzača a pod. To znamená, že návrhy, ktoré boli do lehoty stanovenej ako ukončenie elektronickej aukcie do systému eAukcie doručené a systémom eAukcie spracované - systém eAukcie zaznamená.

Ak uchádzač odošle návrh v krátkom časovom intervale pred termínom ukončenia elektronickej aukcie, môže nastať situácia, že jeho návrh nebude včas doručený a spracovaný systémom eAukcie a nebude zaznamenaný z dôvodu uzavretia systému eAukcie presne v čase stanovenom vyhlasovateľom súťaže ako ukončenie aukcie.


2. Prihlásenie do systému

Uchádzač sa prihlasuje nasledovným spôsobom:

- zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo a kliknite na „Prihlásiť“.


3. Odoslanie zabudnutého hesla

V prípade, že si nepamätáte svoje prihlasovacie heslo, kliknite na „Zabudli ste heslo“

a zadajte e-mailovú adresu, na ktorú vám bola doručená Výzva na účasť resp. Výzva na predloženie ponuky a kliknite na „Odoslať“.

Upozornenie: Je dôležité zadať tú e-mailovú adresu, na ktorú bola doručená Výzva, nakoľko do aukcie sa dá prihlásiť len tým kontom, ku ktorému je daný e-mail priradený a ktoré bolo do predmetnej aukcie pozvané!

Do niekoľkých minút vám budú doručené na zadanú e-mailovú adresu doručené prihlasovacie údaje.

Upozornenie: E-mail s prihlasovacími údajmi môže byť niektorými antivírusovými programami nesprávne vyhodnotený ako spam, preto je vhodné pridať si e-mailovú adresu odosielateľa pridať medzi dôveryhodné!


4. Zobrazenie elektronickej aukcie

Po prihlásení sa do aukčného systému sa vám zobrazí hlavná stránka so zoznamom aukcií, do ktorých ste boli pozvaný – „Prebiehajúce zákazky“ – a ktorý pozostáva z:

- Názvu aukcie

- Kódu

- Termínu začiatku a konca

- Zadávateľa aukcie

V ľavej časti sú zobrazené jednotlivé sekcie (Pomoc, Pravidlá el. aukcie atď.) s možnosťou „fulltextového“ vyhľadávania. Pre správnu funkčnosť je potrebné zadať aspoň tri znaky z hľadaného slova.


5. Zadanie ponuky do elektronickej aukcie

Pre vstup do aukčnej siene a pre zadanie ponuky kliknite na jej názov

na čo sa vám otvorí aukčná sieň a Formulár pre zadávanie ponuky rozdelený na dve logické časti:

a. Platná ponuka (vaša aktuálne platná ponuka)

- Poradové číslo položky, názov položky, Merná jednotka (MJ), Jednotková cena, Celková cena

- Poradie / body (zobrazuje aktuálne poradie a bodové hodnotenie na hodnotených položkách)

b. Nová ponuka (v tejto časti vykonávate zmeny hodnôt jednotlivých položiek)

- Za 1 MJ (v tomto poli zadávate novú jednotkovú hodnotu pre danú položku)

- Za celkové množstvo (toto pole sa prepočítava automaticky)

- Minimálny / Maximálny rozdiel (v prípade, že je na danej položke definovaný
minimálny a / alebo maximálny rozdiel, o ktorý je potrebné znížiť novú hodnotu)

- Najlepšia ponuka (Jednotková / Celková – zobrazuje aktuálne najlepšiu platnú ponuku)

Počas celého priebehu sa vám zobrazuje hlavička aukcie, pozostávajúca z názvu aukcie, termínov začiatku a konca, aktuálne predĺženie a maximálny počet predĺžení, a pole s odpočítavaním času do ukončenia aukcie.

Upozornenie: Rozsah zobrazovaných informácií sa môže líšiť a závisí od toho, ako ho definoval vyhlasovateľ súťaže v súťažných podkladoch!

Zmeny hodnôt jednotlivých položiek sa realizujú v editovateľnom poli „Za 1 MJ“

Odoslanie ponuky sa realizuje kliknutím na „Odoslať ponuku“

Upozornenie: Zmeny hodnôt sa ukladajú v reálnom čase a ostávajú uložené aj v prípade, že ponuku neodošlete a aktualizujete si Formulár pre zadanie ponuky. Môžete si tak pripraviť novú ponuku a odoslať ju podľa potreby.

6. Zadanie časti ponuky do elektronickej aukcie

V prípade, že sa jedná o aukciu s vyhodnotením po častiach (každá položka / časť je vyhodnocovaná samostatne), zadávate svoju ponuku na položku / časť na ktorú ste sa kvalifikovali v listinnej časti súťaže. Položka / časť, na ktorú ste sa nekvalifikovali v listinnej časti, sa počas aukcie nedá meniť, avšak môže sa vám v závislosti od nastavenia aukcie administrátorom zobrazovať.

Ponuku odošlete kliknutím na „Odoslať ponuku“.


7. Vyhodnotenie ponúk po zadaní novej ponuky

V prípade, že vami odoslaná ponuka je v súlade s podmienkami a nastavením aukcie, systém vás informuje o platnosti vašej ponuky

V prípade, že vami odoslaná ponuka nebola v súlade s podmienkami a nastavením aukcie, systém vás informuje o neplatnosti vašej ponuky aj s uvedením dôvodu jej neplatnosti (hodnota mimo definovaný rozsah, zadanie nulovej hodnoty, zvýšenie hodnoty a pod.)

25.06.2024 06:42:51